Het bestuur van Stichting Helder Gooise Meren komt maandelijks bijeen en bestaat uit vijf leden afkomstig uit onderwijs (2), bedrijfsleven (2) en een lokale politiek (1). Het bestuur is onafhankelijk en onbezoldigd. Alle activiteiten van de stichting vinden plaats binnen het mandaat van het bestuur conform de statuten. Het bestuur wordt bijgestaan door een adviseur van Stichting Versa Welzijn en een extern administratiekantoor.

De financiële administratie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de directeur. Het jaarverslag wordt samengesteld door een externe accountant. Dit verslag wordt, met een advies van de penningmeester, jaarlijks aan het bestuur voorgelegd ter goedkeuring.

SHGM heeft een aantal vaste werknemers in dienst, waaronder twee voorlichters en het winkelpersoneel. De directeur van Stichting Helder Gooise Meren heeft de dagelijkse leiding in handen en legt verantwoording af aan het bestuur.

Alle inkomsten van de stichting staan ter beschikking om:
1) de organisatie te verbeteren.
2) de voorlichtingsactiviteiten te financieren.
3) donaties te verstrekken aan culturele en maatschappelijke instellingen die de doelstellingen van onze stichting onderschrijven.